MIGLIA DAVENTRIA SECCO 2020

UITSLAG

De droogrit is verreden. De uitslag bekend. Die staat hieronder.

Gefeliciteerd Hans Vermeer en Carlijn Korten. De rally-kroket is voor jullie!!

Verheugd, verbaast, teleurgesteld? Kortom nieuwsgierig naar de toelichting? Die kan worden gedownload via de knop onderaan deze pagina. Kijk dan en huiver ….


ALSNOG DE MIGLIA DAVENTRIA SECCO 2020 ‘RIJDEN’ ???

Inmiddels kregen heel veel enthousiaste reacties, van mensen die deelnamen én van mensen die niet deelnamen en vragen of ze alsnog de ‘MD Secco 2020’ kunnen ‘rijden’.
Daarom hebben we besloten de MD Secco 2020 voorlopig op de site te laten staan. Met de toelichting als download, om te kunnen snappen wat er goed en fout is gegaan.
Geen ‘inschrijving’ dus meer en controle door Rutger Kwant. Maar wel het plezier van een (behoorlijk ‘pittige’) rally met de mogelijkheid zelf de eigen prestatie te controleren.

Maar: wel eerst rijden zonder de toelichting ernaast hè …

 

MIGLIA DAVENTRIA SECCO 2020 – UITSLAG
inzender aantal fouten
Hans Vermeer / Carlijn Korten 2
Martin Roosenboom 3
Wim de Blok / Guliz Tomruk-Gisi 3
Maja Zuurmond / Jeannette Polman 3
Peter Vermeer / Linde Vermeer 4
Hans Visser / Daniel Sikkens / Paul Visser 4
Idske Vermeer / W. Ghering 4
C. van Duren / Jarik Bijlsma 6
Paul Tempelaars 9
Susan Bergamin / Björn Speelman 9
Eric Bergamin / Désirée Bergamin 11
Alfred Waterink / Rob Knobben 11
Wim Kuijper / Hans Lagcher 16

 

Buiten mededinging:

Jurgen Donders 0 (BM)
Mathijs Achtereekte 5 (BM)
Marco Achtereekte 10 (BM)

 

 

MIGLIA DAVENTRIA SECCO 2020

Als oefening in het kaartlezen in het algemeen en als voorbereiding op de Miglia Daventria 2021 in het bijzonder, bieden wij u in deze bijzondere tijd deze zogenaamde “droogrit” aan. Deze kunt u op het gemak thuis aan de tafel gaan “rijden”. Het gevoel is natuurlijk wel iets anders dan om echt als equipe met de auto een rit te gaan rijden, maar als oefening is dit toch wel waardevol en nog leuk om te doen ook. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze mailen naar route-uitzetter Rutger Kwant via rutger.rallycrew@gmail.com.

MEE DOEN?

Om mee te doen kunt u het routeboek en de opgave/controlekaart downloaden, via de link die hieronder staat.
De opgave/controlekaart zit achter het routeboek.
Voor het gemak geven we de inschrijving/controlekaart ook onder aan deze pagina weer.

De opgave/controlekaart moet worden ingevuld voor de namen van de deelnemers. Op deze kaart kunt u ook de controleborden noteren die u tijdens de ‘rit’ tegenkomt.
Van de ingevulde opgave/controlekaart moet, na afronding van de ‘rit’, een scan worden gemaakt of een foto en die moet worden gemaild naar de wedstrijdleiding
rutger.rallycrew@gmail.com

Routeboek en opgave/controlekaart kunnen worden gedownload vanaf 24 december 2020.
U kunt op uw gemak de droogrit rijden en de controlekaart invullen.
Inzendingen tot 31 december 2020 om 12.00 uur tellen mee voor een oefenklassement.
Voor de winnaar is er een voucher waarmee een extra rallykroket kan worden genoten op de lunchlocatie van de Miglia Daventria X op 29 mei 2021!

Succes en veel plezier gewenst met deze Miglia Daventria Secco!

“DE SPELREGELS”

Dit REGLEMENT is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten
(BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/ .

Art. 1 Algemene reglementaire bepalingen

 • Het verstrekte kaartmateriaal in de routeboeken heeft een schaal van 1:50.000 (d.w.z. 1 cm op de kaart komt overeen met 500 m “in het veld”).
 • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van op de kaart voorkomende wegen.
 • Wegen mogen meerdere keren en in beide richtingen worden bereden.
 • Keren op de route (zonder opdracht daartoe) is niet toegestaan.
 • Weggedeeltes voorzien van een blokkeringskruis (X) mogen niet in de route worden opgenomen.
 • In de route mogen niet opgenomen worden:
  • doodlopende kaartwegen.
  • fietspaden, op de kaart aangegeven met de tekst fietspad (of rijwielpad) en/of middels een fietssymbool.
  • voetbruggen, op de kaart aangegeven met het voetbrugsymbool of het rugsymbool met daarbij de tekst Vbr.
  • voetpaden en kaartwegen in ontwerp of aanleg (kenbaar aan gestippelde bermlijnen).
 • Kaarttekens en kaartteksten onderbreken een kaartweg niet. Door de organisatie aangebrachte teksten/nummers onderbreken echter wel!
 • Doorgetrokken bermlijnen onderbreken de aansluiting tussen kaartwegen wel. Bermlijnen zijn de lijnen die de buitenste begrenzing van een kaartweg aangeven. Lijnen die de verdeling in rijbanen aangeven, worden als bermlijnen beschouwd.
 • Het kaartteken wegafsluiting (zie legenda) onderbreekt een kaartweg eveneens. (dit is in afwijking van BRKLAS, Artikel 4.3).
 • Wanneer uit kaarttekens blijkt dat twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen, dan worden die wegen geacht doorlopend te zijn zonder aansluiting op elkaar te hebben.

Art. 2 Routecontrole

Om te constateren of de deelnemers de juiste route gereden hebben, zijn er controleletters op de kaartfragmenten geplaatst. De deelnemers dienen de letters langs de gekozen route in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart (zie Pagina 12) te noteren. Let op, niet alle letters zijn goed! Er komen ook foute letters op de kaartfragmenten voor, deze staan op een verkeerde route. De controleletters kunnen zowel rechts als links van de route zijn geplaatst en hebben geen voorgeschreven rijrichting. Passeren is dus gewoon noteren.

ROUTE OPDRACHTEN

Art. 3 Ingetekende lijn met barricades (“BARIL”)

 • Een op de kaart ingetekende lijn dient in de aangegeven richting van het begin naar het einde van het traject zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken te worden bereden.
 • Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen.
 • De ingetekende lijn wordt onderbroken door genummerde dwarsstreepjes, de zogenaamde barricades. Tevens kunnen zogenaamde natuurlijke barricades voorkomen, waarbij een gedeelte van de ingetekende lijn niet bereden kan of mag worden. De ingetekende lijn (gedurende de gehele rit) niet tegengesteld berijden. Een weggedeelte waarop een barricade staat getekend mag u niet berijden. Men dient in deze gevallen een nevenroute te construeren en te rijden waarbij (in volgorde van belangrijkheid):
  • de ingetekende lijn op de laatst mogelijke samenkomst van kaartwegen voor de barricade wordt verlaten;
  • de ingetekende lijn op de eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen na de barricade weer wordt voortgezet.
  • de nevenroute zo kort mogelijk is.
 • De ingetekende lijn en de nevenroute samen vormen de te rijden hoofdroute.

Art. 4 Pijlen kortste route, zo min mogelijk over rode wegen

 • Tussen het begin en het einde van dit traject moet over kaartwegen volgens een aaneengesloten route (dus zonder te keren) een aantal op de kaart staande genummerde pijlen in oplopende nummervolgorde worden aangedaan. Naar een pijl en het einde van het traject dient de kortste route te worden gereden via kaartwegen. Bij het bepalen van de kortste route dient op weg naar een pijl en het einde van het traject zo min mogelijk (over zo kort mogelijke afstand) gebruik gemaakt te worden van rode kaartwegen. Een langere route zonder rode wegen verdient dus de voorkeur boven een kortere route waarbij gebruik gemaakt wordt van rode wegen. Het raken of kruisen van een rode weg wordt hierbij niet beschouwd als het rijden van een rode weg. Dit geldt tevens in geval van een herconstructie (zie ook Artikel 8).
 • Pijlen dienen in hun geheel, d.w.z. van het begin van de pijl tot het eind van de pijl, in de route te worden opgenomen en moeten zo nauwkeurig mogelijk worden bereden. Onder pijlen wordt mede verstaan lijnstukken voorzien van een pijlteken op het lijnstuk in plaats van aan het einde van het lijnstuk. Onder de getekende pijlen wordt geacht een weg te liggen. Kaartwegen bedekt door een pijl worden geacht geel van kleur te zijn.
 • Voor het construeren van de route is het toegestaan om:
  – pijlen zijdelings op te rijden;
  – pijlen zijdelings te verlaten;
  – pijlen te raken of te kruisen;
  – pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn;
  – reeds eerder bereden pijlen nogmaals te berijden.
 • Bij het construeren en rijden van de route is het niet toegestaan om pijlen tegengesteld te berijden.

Art. 5 Grensbenadering

 • Van het begint tot het einde van dit traject moet over kaartwegen een aaneengesloten route worden gereden, waarbij de op de kaart aangegeven grenslijn(en) in de aangegeven richting benaderd moet(en) worden zonder deze te kruisen.
 • U dient de grenslijn te benaderen door zoveel mogelijk rechtsaf te gaan; U rijdt dus “aanhoudend rechts”.
 • “Licht is rijden”, wat betekent dat indien tenminste één bermlijn van de kaartweg de grenslijn niet raakt, deze kaartweg gebruikt mag worden.
 • Het benaderen van de grenslijn dient zodanig te geschieden dat in volgorde van belangrijkheid:
  • het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is (het louter heen en weer rijden over dezelfde weg geldt niet als oppervlakteverkleinend)
  • de route zo kort mogelijk is.

Art. 6 Pijlen kortste route, punten vrije route

 • De op de kaart ingetekende pijlen en punten dienen in nummervolgorde te worden bereden.
 • Naar een pijl dient de kortste route te worden geconstrueerd.
 • Onder iedere pijl wordt geacht een weg te liggen.
 • Een pijl dient van begin tot eind zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden.
 • Een pijl wordt op de kaart aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt, dat niet altijd aan het eind van het lijnstuk hoeft te staan. De pijl wordt geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben.
 • Pijlen en gedeelten van pijlen mogen ook worden bereden als ze al dan niet aan de beurt zijn of als ze reeds aan de beurt zijn geweest, echter alleen in voorwaartse richting. Kruisen en raken van pijlen is toegestaan.
 • De route naar een punt is vrij, u mag (of moet) hier dus ook gebruik maken van niet op de kaart voorkomende wegen, met uitzondering van kaartwegen voorzien van een
  blokkeringskruis.
 • Voor het bepalen van de lengte van de rit wordt uitgegaan aan de kortst berijdbare route.
 • Keren op een punt of op weg naar een punt is toegestaan.
 • Op de punten kan binnen een straal van 25 meter, op een met de auto bereikbare plaats, een routecontrole staan.
 • Op weg naar een punt dient u routecontroles die niet binnen een straal van 25 meter van een punt staan te negeren.

Art. 7 Kaartvak langste route

 • Binnen een op de kaart aangebrachte kaartvak dient de langste route te worden geconstrueerd en gereden.
 • U komt het vak in met een genummerde pijl en verlaat het vak bij de opvolgend genummerde pijl. Het vak mag slechts éénmaal in- en uitgereden worden.
 • Binnen een kaartvak mogen wegen slechts één keer in de constructie worden opgenomen. Samenkomsten van wegen mogen echter meerdere malen en in alle richtingen in de constructie worden opgenomen. Indien u hierbij de keuze heeft de route te laten ́raken` of te ́kruisen ́, dan dient u te kiezen voor ́raken ́.

Art 8 Herconstructie (“omrijden”)

 • U dient eerst de gehele route in te tekenen (te “construeren”). Hiermee ligt ook de rijrichting vast. Als daarna de route tijdens het “rijden” voert over een rood gestippelde weg, dan dient de oorspronkelijk geconstrueerde route te worden herzien.
 • Vanaf het punt van onderbreking dient via de op de kaart staande wegen een zodanige omweg te worden geconstrueerd en gereden, dat zo min mogelijk wordt gemist van de oorspronkelijk geconstrueerde route.
 • Ten aanzien van de in een herconstructie op te nemen kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen gelden dezelfde bepalingen als die welke gelden voor de routeconstructie. Met inachtneming van het bovenstaande dient de omweg zo kort mogelijk te zijn.